Privacy verklaring

TJ Computerservice, gevestigd aan Ploeg 5 5391 CR Nuland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Ploeg 5
5391 CR Nuland
06-55 36 38 72
https://www.tjcomputerservice.nl
info@tjcomputerservice.nl

Functionaris Gegevensbescherming:

Thijs Jansen is de Functionaris Gegevensbescherming van TJ Computerservice hij is te bereiken via emailadres: info@tjcomputerservice.nl of telefonisch 06-55363872.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

TJ Computerservice verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam, adres, telefoon en emailadres ter behoeven van facturatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst slaan geen gegevens op over websitebezoekers.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

TJ Computerservice verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Naam, adres, telefoon en emailadres ter behoeven van facturatie.

Geautomatiseerde besluitvorming:

TJ Computerservice neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van TJ Computerservice) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Gegevens worden bewaard tot de klant aan geeft geen gebruik meer te willen maken van mijn dienstverlenging. De klant krijgt dan alle opgeslagen gegevens en deze zullen na ontvangst verwijderd worden uit ons systeem.

Delen van persoonsgegevens met derden:

TJ Computerservice verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

TJ Computerservice gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TJ Computerservice en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tjcomputerservice.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

TJ Computerservice wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

TJ Computerservice neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@tjcomputerservice.nl.

TJ Computerservice heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

- SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.

- Klant gevoelige data is beschermd via een 2 trap verificatie.

TJ Computerservice bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn van onderstaande gegevens zullen door ons bewaar worden zolang als u bij ons klant blijft:

  • NAW, emailadres, telefoonnummer t.b.v. facturatie
  • Login gegevens van afgenomen diensten.
  • ICT gerelateerde aantekeningen.